مشاوره تحصیلی

به منظور نیل به اهداف مهم زندگی نیاز اساسی به برنامه ریزی دقیق و سپس عمل به آن است ,به عبارتی دیگر برنامه ریزی فرآیندی برای رسیدن به اهداف است . از جهت دیگر با توجه به این که در زندگی انسان اهداف بسیار مختلف و در زمینه ای متفاوت می باشد و نیز در عصر پیشرفت و تکنولوژی کنونی یک فرد به تنهایی قادر به ارایه تصمیم گیری درست در تمام ابعاد زندگی نیست .

به منظور نیل به اهداف مهم زندگی نیاز اساسی به برنامه ریزی دقیق و سپس عمل به آن است ,به عبارتی دیگر برنامه ریزی فرآیندی برای رسیدن به اهداف است . از جهت دیگر با توجه به این که در زندگی انسان اهداف بسیار مختلف و در زمینه ای متفاوت می باشد و نیز در عصر پیشرفت و تکنولوژی کنونی یک فرد به تنهایی قادر به ارایه تصمیم گیری درست در تمام ابعاد زندگی نیست .